MODEL WORK

Polaroid Stories
Polaroid Stories

Scenic Designer UC Berkeley, 2017

Polaroid Stories
Polaroid Stories

Scenic Designer UC Berkeley, 2017

Polaroid Stories
Polaroid Stories

Scenic Designer UC Berkeley, 2017

Polaroid Stories
Polaroid Stories

Scenic Designer UC Berkeley, 2017

Quixote Nuevo - Detail
Quixote Nuevo - Detail

Assistant Scenic Designer Designer Annie Smart Cal Shakes, 2018

Quixote Nuevo - Detail
Quixote Nuevo - Detail

Assistant Scenic Designer Designer Annie Smart Cal Shakes, 2018

Quixote Nuevo - Detail
Quixote Nuevo - Detail

Assistant Scenic Designer Designer Annie Smart Cal Shakes, 2018

Dancing at Lughnasa - WIP
Dancing at Lughnasa - WIP
Dancing at Lughnasa
Dancing at Lughnasa

Scenic Designer Las Positas College, 2017

Heathers - WIP
Heathers - WIP

Scenic Designer Las Positas College, 2018

Heathers - WIP
Heathers - WIP

Scenic Designer Las Positas College, 2018

The 39 Steps
The 39 Steps

Scenic Designer Santa Cruz Shakespeare, 2017

The 39 Steps
The 39 Steps

Scenic Designer Santa Cruz Shakespeare, 2017

The 39 Steps
The 39 Steps

Scenic Designer Santa Cruz Shakespeare, 2017

The 39 Steps - Detail
The 39 Steps - Detail

Scenic Designer Santa Cruz Shakespeare, 2017

Soldering Sample
Soldering Sample
Blasted
Blasted

Assistant Scenic Designer Des. Nina Ball Shotgun Players, 2017

Blasted - Detail
Blasted - Detail

Assistant Scenic Designer Designer Nina Ball Shotgun Players, 2017

The Birthday Party
The Birthday Party

Assistant Scenic Designer: Model Furniture, misc. Scenic Designer Nina Ball A.C.T, 2017